Nasjonale smitteverntiltak for treningssentre 

 • Bli hjemme dersom du er syk, eller i karantene
 • Vask hender før og etter trening
 • Bruk antibac jevnlig gjennom treningsøkten
 • Hold minimum 2 meter avstand til andre på senteret
 • Vask godt av treningsapparater før og etter bruk
 • Det er minimum 15 min mellom hver gruppetime i samme sal

 


Kommunale smitteverntiltak for treningssentre i Stavanger kommune

 • Stavanger kommune har tatt bort lokale tiltak for treningssentre og opererer med de nasjonale tiltakene

SiS sportssenter sine smitteverntiltak

 • Alle som trener på SiS sportssenter skal bære en personlig sprayflaske og mikrofiberklut ved egentrening. Sprayflaskene står på et bord rett etter inngangsportene. Utstyr sprayes og tørkes av grundig før, og etter bruk. Etter treningsøkten skal sprayflaksene settes tilbake på «brukte flasker»-bordet, og klutene legges i «brukte filler»-dunkene i samme området, ved inngangsportene. Dette gjelder ikke på gruppetimer. I alle gruppetimesaler finnes flasker og papir til vasking av utstyr
 • Begrenset kapasitet på alle gruppetimer, beregnet etter anbefalt avstand
 • Ta gjerne med egen treningsmatte til egentrening og gruppetimer
 • Ta med håndkle til egentrening og gruppetimer
 • Skal du bruke bolster på yogatime, må du også ha med et eget håndkle til å rulle rundt denne
 • Vi oppfordrer til å komme ferdig skiftet, og dusje hjemme, og ikke benytte deg av garderobene våre. Garderobene/dusj er åpne, men benker o.l. er fjernet. Ta med egen hengelås til skap, eller kjøp i resepsjonen
 • Sauna er stengt inntil videre
 • SiSmini er midlertidig stengt

SiS sportssenter var stengt i perioden 5. jan – 5. feb 2021

Hva skjedde med medlemskapet mitt i perioden SiS sportssenter har hatt stengt?

 • Alle medlemskap ble satt automatisk på pause i stengeperioden, men trekket 15. januar hadde allerede gått til banken og dette klarte vi derfor ikke å stoppe før vi stengte. Trekket for 15. januar kompenseres ved at vi ikke trekker noe 15. februar. Det betyr at du som medlem ikke taper noe på at vi hadde stengt.
 • Har du forhåndsbetalt medlemskapet (semester eller år), forlenges sluttdato for avtalen med antall dager vi har stengt.

Jeg har forhåndsbetalt semesteravtale, og ønsker deler av pengene refundert fremfor å forlenge medlemskapet. Er dette mulig?
Det som  gjelder per i dag er følgende:

 • Alle forhåndsbetalte semestermedlemskap forlenges inntil videre like lenge som stengeperioden varer
 • Vi refunderer ikke. Det er kun mulig å forlenge sluttdato for forhåndsbetalte avtaler.
 • Dersom du flytter og ikke får nytte av forlengelsen kan du overføre medlemskapet til en annen person. I utgangspunktet må vedkommende som overtar medlemskapet også være student, men vi gjør et unntak her og medlemskapet kan overføres til hvem som helst over 16 år.

Tilbyr dere online trening eller utendørs gruppetimer?
Vi har samlet en rekker virtuelle treningsøkter som kan gjøres hjemmefra. Her får du hele økter med noen av våre råe instruktører fra SiS sportssenter som pusher seg gjennom økta sammen med deg. Målet er å fokusere mer på hjemmetreningsøkter og gi dere jevnlige nyheter rett i stua. Vi vil også vurdere om det er innenfor kommunens bestemmelser å kjøre utetimer i stengeperioden.

Kan jeg avtale PT-time med min PT?
Alle henvendelser angående PT gjøres via Stavanger PT som drifter PT-tilbudet vårt.Kan jeg låne treningsutstyr av dere i perioden det er stengt? 
Dessverre. Det er vanskelig for oss å administrere utlån av utstyr til 5000 medlemmer.

Fant du ikke svar på det du lurte på?
Ta kontakt med SiS via mail

National requirements for gyms in Norway  

 • Physical distancing of 2 metres, between members and employees is required at all times. Please respect floor markings and any other visual cues that facilitate distancing at the front desk, in our locker rooms, studios etc.
 • Stay home if you have any symptoms or are in quarantine
 • Hand washing is required upon entry. Regular hand sanitizer is encouraged throughout your visit using the dispensers provided in the club. Wash your hands frequently for at least 40 seconds. Be sure to cover coughs and sneeze with a tissue or inside your elbow
 • Minimum 15 minutes between group classes in the same room

Local requirements for gyms in Stavanger

 • Stavanger municipality are at this point following national requirements

 

SiS sportssenter’s requirements

 • To provide courtesy to your fellow members, you are required to use provided spray bottles to disinfect machines and equipment before and after each use. The spray bottles are provided upon arrival together with a cloth. After working out please put the spray bottle and the cloth back at the «used bottle» and «used cloths» table. This is not required if you are attending a group class. Each group class rooms are provided with bottles and paper for you to use there
 • Limited capacity on group classes
 • We engourage to bring your own mat if needed
 • Bring a towel to all kind of training
 • If you are using «bolsters» during yoga, you are required to brung a big towel to wrap around the bolster
 • Showers and wardrobe is open but we encourage everyone to shower and change at home
 • The sauna is closed untill further notice
 • The child care is closed untill further notice

SiS sportssenter was closed in the period of Jan 5th – Feb 5th 2021

What happened to my membership when SiS sports center closed?

 • All memberships was automatically paused during the closing period. If you are on a direct debit form the debit of Jan 15th was already sent to the bank when closing and could not be stopped in time. However, we will remove the debit of Feb 15th. This means that you as a member do not lose anything by us closing.
 • If you have prepaid the membership (semester or year), the end date of the agreement is extended by the number of days we have closed.

I have a prepaid semester agreement, and want part of the money refunded rather than extending the membership. Is this possible?
What applies today is the following:

 • All prepaid semester memberships are extended until further notice as long as the closing period lasts
 • We do not refund. It is only possible to extend the end date for prepaid agreements.
 • If you move and do not benefit from the extension, you can transfer the membership to another person. In principle, the person who takes over the membership must also be a student, but we will make an exception in this situation, and the membership can be transferred to anyone over 16 years of age.

Do you offer online training or outdoor group sessions?
We have put together a series of virtual workouts that can be done from home. The goal is to focus more on home training sessions and give you regular news right in the living room. We will also consider whether it is within the municipality’s regulations to run outdoor hours during the closing period.

Can I arrange an PT class with a PT?
All inquiries regarding PT have to be made via Stavanger PT, which operates our PT offering.

Did you not find the answer to your question?
Contact SiS via e-mail.