Hopp til hovedinnhold

Avtale med vilkår for medlemskap ved SiS sportssenter

1. Medlemskap

Alle henvendelser om medlemskapet skal skje skriftlig på e-post adressen: post@sissportssenter.no

Medlemskap ved SiS sportssenter er personlig, og kan ikke overdras eller på annen måte brukes av 3. part. I vilkårene defineres avtalepartene som SiS sportssenter og medlemmet. Vilkårene er en del av medlemsavtalen og vil sammen med innmeldingsprosedyren være medlemsavtalen. Egne vilkår gjelder for klatrevegg, barnepass. SiS sportssenter har egne trivselsregler som må følges.

Medlemskap i SiS kan tegnes av personer som har allmenn god helsetilstand. Aldersgrensen for medlemskap er satt til det året man fyller 16 år, med mindre særskilt tillatelse for unntak er gitt. Legitimasjon må fremvises. Personer under myndighetsalder (18 år) kan inngå medlemsavtale ved SiS dersom foresatte inngår avtale på vedkommende sine vegne.

Ved inngåelse av medlemskap bekrefter medlemmet at de er fysisk og psykisk skikket til å benytte treningsfasilitetene på en ansvarlig og helsefremmende måte.

1b. Spesielle tiltak under pandemi

OM BETALING: Under pandemien vil SiS sportssenter ikke belaste kundene for stengte dager. Kan hende du blir trukket første måned etter stenging, Men dette vil avregnes neste måned dag for dag. Ingen av SiS medlemmer skal tape penger på at SiS må stenge under Pandemien.

OM SMITTEVERN: Medlemmet forplikter seg til å følge de regler som gjelder nasjonalt, kommunalt og for senteret. SiS sportssenter bruker bransjeorganisasjonen Virke og regjeringens veileder for smittevern. Hvor egeninnsats fra medlemmet kreves i forbindelse med trening. Dersom medlemmet ikke følger disse reglene, og fortsetter å ikke følge reglene etter påtale, kan kontrakten termineres fra SiS sportssenter.

2. Antidoping

SiS sportssenter er medlem av rent senter i regi av Antidoping Norge. Doping er i tillegg til å være veldig farlig for brukeren også ulovlig både salg og bruk.

Medlemmet forplikter med denne avtalen seg til å opptre i tråd med senterets interesser og formål med hensyn til å være et rus- og doping- fritt miljø. Ved mistanke om bruk av dopingmidler fra dopinglisten aksepterer du ved signering av denne avtalen at SiS sportssenter i samarbeid med Antidoping Norge eller politiet gjennomfører kontroll av mulig dopingbruk. Ved eventuell avlagt positiv dopingtest vil ditt medlemskap opphøre med umiddelbar virkning. Du vil ikke få refundert noen del av innbetal medlemsavgift.

3. Personopplysninger

Databehandlingsansvarlig er SiS Sportssenter ved Direktøren

Hvorfor har vi behov for lagring av data?

SiS sportssenter samler inn personopplysninger for å vedlikeholde medlemskapet ved SiS sportssenter. SiS sportssenter har behov for å kunne identifisere medlemmet ved adgang til senteret. SiS sportssenter har også i noen tilfeller behov for å komme i kontakt med medlemmer for å informere om saker rundt medlemskapet, åpningstider og produkter som SiS sportssenter leverer for eksempel nyheter.

Hva må vi lagre?

Medlemmet samtykker til at SiS sportssenter registrerer og lagrer ikke sensitive opplysninger om kunden. Informasjon som lagres er; navn, adresse, e-post, telefonnummer, foto, bruk av senteret, samt betalingsinformasjon. Denne informasjonen lagres for å ivareta medlemmets og SiS sportssenters administrasjon av medlemmets interesser. Informasjon kan brukes til å sende ut informasjon om forandringer av medlemskapet, og ren praktisk informasjon. F.eks. forandring av åpningstider, nye produkter ved SiS sportssenter, forandring av timer o.l. Foto av kunde vil ikke under noen omstendigheter brukes til annet enn identifikasjon av medlemmet ved adgangskontroll.

SiS sportssenter lagrer treningshistorikken til hvert enkelt medlem. Historikken brukes av SiS Sportssenter i samråd med medlemmet dersom medlemmet vil bruke dette til sin treningsdagbok eller videreutvikling. SiS sportssenter vil bruke anonymisert treningsdata og demografisk persondata for å fange opp trender og utvikling som kan gjøre SiS sportssenters produkt bedre. SiS Sportssenter vil alltid anonymisere brukerdata for statistiske formål.

Hvem behandler dine data?

Kun ansatte som jobber ved SiS sportssenter har adgang til dine persondata, og kun i forbindelse med adgangskontroll, betaling eller vedlikehold av medlemskapet. Ansatte ved SiS sportssenter logger seg på systemet med egen kode.

Følgende systemer brukes til behandling av dine data:

1. Exceline: Medlemsregister med innmeldingsdata og betalingshistorikk

2. Ibooking: Booking av gruppetimer, utsending av sms og epost knyttet til gruppetimer

3. Remind AS: kun dersom det skulle være nødvendig med inkassotjenester hvor medlemmet er involvert

4. Windows 365 til epost og lignende. Egen sikker server

Begge systemene ligger på en sikker server: Redpill Linpro AS i Nydalen. SiS sportssenter har databehandleravtale med Exceline, Ibooking.

Innsyn fra medlemmet:

Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan be om å få denne slettet. SiS sportssenter vil så snart det er mulig og innen en uke slette dette fra medlemmets profil. Dersom du ønsker sletting sendes e-post til personvern@minsis.no og slettingen skal bekreftes på epost av SiS sportssenter.

Tredjepart:

SiS sportssenter utleverer kun data til databehandlere med databehandleravtale. Unntaket er der hvor lovverket krever utlevering. For eksempel regnskapsloven, i forbindelse med forsikringssaker eller i forbindelse med betalingsinnkreving. SiS sportssenter vil ikke utgi medlemsdata til sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram for behandling hos dem.

Informasjon til medlemmet og markedsføring:

Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at SiS sportssenter kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke. Markedsaktiviteter basert på dette samtykke kan medlemmet selv administrere via «Mine sider» på nettsiden. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.

SiS sportssenter vil ikke utgi medlemsdata til sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram for videreforedling hos dem. Dersom medlemmet følger SiS sportssenter på Facebook eller Instagram må medlemmet regne med at de vil mottatt informasjon og markedsføring gjennom disse kanalene. Dersom medlemmet ikke ønsker denne informasjonen eller ønsker å avbestille oppdateringer gjøres det gjennom innstillinger i disse applikasjonene. SiS sportssenter vil ikke bruke sosiale medier til å markedsføre og informere om annet enn sine egne og partneres produkter.

SiS sportssenter sletter automatisk all medlemsdata innenfor de frister som gjelder i regnskapslovens krav til dokumentasjon. Og de krav som gjelder innenfor GDPR direktivets regler.

Kameraovervåking:

SiS sportssenter har kameraovervåking i deler av bygningen. Overvåkningen går til et lukket system. Hvor kun direktør og stedfortreder har mulighet til å logge seg på systemet. SiS sportssenter har egen skriftlig rutine for pålogging. Pålogging av kamerasystemet skal kun gjøres dersom det er mistanke om en kriminell handling. Politiet får ved mistanke om kriminelle handlinger og ved skriftlig oppmoding om adgang – tilgang til systemet.

4. Hva dekker medlemskapet

Medlemskap i SiS sportssenter gir fri tilgang til hele senteret og alle senterets produkter hvor man ikke trenger opplæring. Squash er unntatt og har egne priser. Personlig trening / veiledning eller kurs betales etter gjeldende priser, og hovedsakelig til en fordelaktig medlemspris. Hele eller deler av senteret kan bli avstengt i kortere perioder i forbindelse med arrangementer o.l. som samspiller med senterets hovedmålgruppe.

5. Kontant medlemskap - utfases fra 2022.

Ved et fåtall av våre medlemskap tillater vi kontant forskuddsbetaling for hele treningsperioden. For forskuddsbetalt medlemskap betales hele beløpet for valgt periode i en transaksjon ved innmelding. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontantmedlemskapets løpetid og avtalen kan ikke sies opp av medlemmet innenfor den forhåndsbetalte perioden. Forskuddsbetalinger refunderes ikke.

6. Avtalegiro 12 mnd bindingstid alle avtaletyper og priser

Kontrakten gjelder for minimum 12 mnd. og løper etter bindingstiden videre frem til oppsigelse er sendt på epost til SiS sportssenter. Når bindingstiden er utløpt gjelder 1.mnd fra mottatt oppsigelse og det kan forfalle et avdrag i oppsigelsestiden. Alle oppsigelser skal sendes til post@minsis.no

7. Avtalegiro uten bindingstid minimum 2 mnd alle avtaletyper og priser

Kontrakten gjelder for det antall måneder kunden ønsker, men i praksis vil det si 2.mnd på grunn av avbestillingsreglene. Og løper etter bindingstiden videre frem til oppsigelse er sendt på epost til SiS sportssenter. Når bindingstiden er utløpt gjelder 1.mnd fra mottatt oppsigelse og det kan forfalle et avdrag i oppsigelsestiden. Alle oppsigelser skal sendes til post@minsis.no

8. En måneds avtaler

Betales ved innmelding og gjelder umiddelbart fra dato kjøpt til dato i neste mnd. Ingen utmelding er nødvendig.

9. Betalingsvilkår avtalegiro

SiS benytter AvtaleGiro som fast betalingsform. AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på satt forfallsdato. For å kunne få tilgang til AvtaleGiro må man ha en norsk bankkonto og være fylt 18 år. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid. Sletting av AvtaleGiro påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser, og er ikke tellende som oppsigelse av medlemskap. AvtaleGiro-avtalen må alltid være aktiv før den 2. hver måned for at månedlige betalinger skal gå som normalt uten ekstra gebyrer.

I tilfeller hvor avtalegiro ikke blir aktiv før den 2. i måneden etter innmelding, kan beløpet betales over kassen på senteret. Etter opprettelse av AvtaleGiro vil avtalt månedlig beløp bli trukket fra medlemmets konto den 15. hver måned. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Ved uteblivelse av betaling etter forfall, oversendes fordringen til tredjepart for inndrivelse. Ekstra kostnader vil da påløpe.

Ved innmelding i SiS betales medlemskontingenten for hele inneværende måned. Ubenyttede dager fra før innmeldingsdato flyttes til medlemskapets slutt, i tillegg til en (1) måneds oppsigelsestid.

Eksempel: Innmeldelsesdato 08.07, oppsigelse registreres i løpet av oktober, siste betaling vil bli 15.11 for hele november måned, og medlemmet vil ha tilgang til Krafts fasiliteter til og med 08.12. De dagene i desember tillegges medlemskapet grunnet de ubenyttede dagene det ble betalt for ved innmelding i juli. Bruk Samme eksempel som i innmeldingsskjema

8. Spesielt for rabaterte avtaler

Ved rabatterte avtalegiroer og studentpris/firmapris kontrolleres berettigelsen til rabatt 1 eller 2 ganger pr år. Dersom medlemmet fortsatt har rett på rabatt, må det fremlegges dokumentasjon på betalt semesteravgift, ansattkort, eller annen nødvendig dokumentasjon.

9. Midlertidig stopp av kontrakt - «frys»

«Frys» betyr midlertidig stopp av kontrakt og betaling i en tidsbegrenset periode. Frys innvilges kun til de avtaler som involverer 12 måneder bindingstid. For disse avtaler gjelder følgende:

10. Medlemsprisen kan reguleres årlig og med rimelig tidsfrist for medlemmet.

11. SiS sportssenter har normalt innskrenket åpningstid og gruppetreningsplan på helligdager, merkedager, jul, påske og medio juni til medio/ultimo august. 17. mai har SiS sportssenter stengt.

12. Helse

Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret. Dersom SiS sportssenter ser åpenbare grunner til at treningen er skadelig for medlemmet vil senteret be om en samtale med mål å hjelpe medlemmet til å korrigere eventuelle treningsadferd.

13. Trivsel

Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er fastsatt av SiS sportssenter med hensyn til hygiene, oppførsel og generell trivsel.

Herunder også singlet forbud i enkelte avdelinger. Se egne oppslag. Regelbrudd kan føre til inndragelse av medlemskort.

14. Klatrevegg og brattkort

Bruker av klatreveggen utenom organisert aktivitet i regi av SiS sportssenter forplikter seg til å ha gyldig Brattkort. Brukeren forplikter seg til å følge de henvisninger og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for veggen. SiS sportssenter avholder jevning Brattkort kurs, disse er ikke inkludert i medlemskapsprisen.

15. Ansvar

SiS sportssenter har ikke ansvar for personskader og tap av eller skade på personlige eiendeler. Medlemmer oppfordres til å låse alle eiendeler i skap i garderoben med egen hengelås. Bruk av garderobeskap er kun i forbindelse med trening. Eventuelle okkuperte skap tømmes etter stengetid.

;