Hvem vi er
Vår nettstedsadresse er: https://sissportssenter.no

Personopplysninger
Databehandlingsansvarlig er SiS Sportssenter ved Direktøren

Hvorfor har vi behov for lagring av data
SiS sportssenter samler inn personopplysninger for å vedlikeholde medlemskapet ved SiS sportssenter. SiS sportssenter har behov for å kunne identifisere medlemmet ved adgang til senteret. SiS sportssenter har også i noen tilfeller behov for å komme i kontakt med medlemmer for å informere om saker rundt medlemskapet, åpningstider og produkter som SiS sportssenter leverer for eksempel nyheter.

Hva må vi lagre
Medlemmet samtykker til at SiS sportssenter registrerer og lagrer ikke sensitive opplysninger om kunden. Informasjon som lagres er; navn, adresse, e-post, telefonnummer, foto, bruk av senteret, samt betalingsinformasjon. Denne informasjonen lagres for å ivareta medlemmets og SiS sportssenters administrasjon av medlemmets interesser. Informasjon kan brukes til å sende ut informasjon om forandringer av medlemskapet, og ren praktisk informasjon. F.eks. forandring av åpningstider, nye produkter ved SiS sportssenter, forandring av timer o.l. Foto av kunde vil ikke under noen omstendigheter brukes til annet enn identifikasjon av medlemmet ved adgangskontroll.

SiS sportssenter lagrer treningshistorikken til hvert enkelt medlem. Historikken brukes av SiS Sportssenter i samråd med medlemmet dersom medlemmet vil bruke dette til sin treningsdagbok eller videreutvikling. SiS sportssenter vil bruke anonymisert treningsdata og demografisk persondata for å fange opp trender og utvikling som kan gjøre SiS sportssenters produkt bedre. SiS Sportssenter vil alltid anonymisere brukerdata for statistiske formål.

Hvem behandler dine data
Kun ansatte som jobber ved SiS sportssenter har adgang til dine persondata, og kun i forbindelse med adgangskontroll, betaling eller vedlikehold av medlemskapet. Ansatte ved SiS sportssenter logger seg på systemet med egen kode.

Følgende systemer brukes til behandling av dine data:

  1. Exceline – Medlemsregister med innmeldingsdata og betalingshistorikk
  2. Ibooking – Booking av gruppetimer, utsending av sms og epost knyttet til gruppetimer
  3. LifeVision – sms og e-posttjeneste knyttet til oppfølging av medlemskapet
  4. Windows 365 til epost og lignende. Egen sikker server

Begge systemene ligger på en sikker server: Redpill Linpro AS i Nydalen. SiS sportssenter har databehandleravtale med Exceline, Ibooking og LifeVision.

Innsyn fra medlemmet
Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan be om å få denne slettet. SiS sportssenter vil så snart det er mulig og innen en uke slette dette fra medlemmets profil. Dersom du ønsker sletting sendes e-post til sletting@sissportssenter.no og slettingen skal bekreftes på epost av SiS sportssenter.

Tredjepart
SiS sportssenter vil ikke utlevere opplysninger om medlemmet til tredjepart. Unntaket er der hvor lovverket krever utlevering. For eksempel regnskapsloven, i forbindelse med forsikringssaker eller i forbindelse med betalingsinnkreving.

SiS sportssenter vil ikke utgi medlemsdata til sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram for behandling hos dem.

Informasjon til medlemmet og markedsføring
Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at SiS sportssenter kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke. Markedsaktiviteter basert på dette samtykke kan medlemmet selv administrere via «Mine sider» på nettsiden. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.

SiS sportssenter vil ikke utgi medlemsdata til sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram for videreforedling hos dem. Dersom medlemmet følger SiS sportssenter på Facebook eller Instagram må medlemmet regne med at de vil mottatt informasjon og markedsføring gjennom disse kanalene. Dersom medlemmet ikke ønsker denne informasjonen eller ønsker å avbestille oppdateringer gjøres det gjennom innstillinger i disse applikasjonene. SiS sportssenter vil ikke bruke sosiale medier til å markedsføre og informere om annet enn sine egne og partneres produkter.

SiS sportssenter sletter automatisk all medlemsdata innenfor de frister som gjelder i regnskapslovens krav til dokumentasjon. Og de krav som gjelder innenfor GDPR direktivets regler.

Kameraovervåking
SiS sportssenter har kameraovervåking i deler av bygningen. Overvåkningen går til et lukket system. Hvor kun direktør og stedfortreder har mulighet til å logge seg på systemet. SiS sportssenter har egen skriftlig rutine for pålogging. Pålogging av kamerasystemet skal kun gjøres dersom det er mistanke om en kriminell handling. Politiet får ved mistanke om kriminelle handlinger og ved skriftlig oppmoding om adgang – tilgang til systemet.